STORA TJÖRNEKALVS HAMNFÖRENING

Vår hamnförening bildades 1999 för att sköta underhåll av hamnen Stora Tjörnekalv och att hantera dels ett 30-tal permanenta båtplatser och dels gästhamnen med åtta platser.

  • På initiativ av Tjörns kommun träffades 2009 ett 20 årigt avtal mellan kommunen och Hamnföreningen som reglerar Hamnföreningens åtagande vad gäller hamnen. Genom avtalet arrenderar Hamnföreningen hamnen av kommunen fram till utgången av år 2028. Förutom hamnen och Servicehuset på Tjörnekalv,  ingår också bryggan på Ropekullen på Rönnäng i avtalet.
  • Gästhamnen sköts av en särskilt utsedd Hamnvärd under överinseende av styrelsen.
  • Hamnföreningen har 35 medlemmar. Medlemsavgiften är 500 kr per år för innehavare av permanent båtplats och 100 kr per år för övriga medlemmar.
  • Hamnen besöks årligen av cirka 250 gästbåtar.

För närmare uppgifter om gästhamnen hänvisas till fliken Gästhamnen [prislista]

gästhamnen_long

STYRELSEN 2022 – 2023
Ordförande: Lars Svensson, tel. 0708–664 860. eller email lars.svensson1107@gmail.com
Medlemmar: Ingemar Lindoff, Karl Hartvig, Sven Johansson, Tommy Johansson, Mariette Wikberg, Christer Öhrn