OM TJÖRNEKALV

Stora Tjörnekalv och Lilla Tjörnekalv är typiska fiskelägen med koncentration av bebyggelsen nära hamnen och med sjöbodar utmed vattnet. På ”Lille Kalv” ligger husen tätt samlade på den udde som skapar en skyddad hamn. På ”Store Kalv” har husen byggts på berghällarna på ömse sidor om dalgången som löper från hamnen åt sydväst. Odlingsbar mark och betesmark i dalgångarna var alltid värdefulla och sparades i möjligaste mån. De flesta husen är byggda på 1800-talet och i början av 1900-talet och är antingen enkelstugor eller dubbelstugor. De individuellt utformade sjöbodarna ger en varierad och vacker hamnmiljö. Tjörnekalv har i Tjörns kommuns planering markerats som kulturhistoriskt särskilt värdefull bebyggelse.

Tjörnekalv har en avlång form – ca 1700 m gånger 700 m. Medan sydvästsidan som vetter mot havet ofta är utsatt för stormar, är hamnen och Kalvesund skyddad för de flesta vindar.

Genom Kalvebornas försorg hålls gångstigar öppna och utsiktsplatser och badplatser tillgängliga. Genom Tjörnekalvs olika föreningar har stora förbättringar gjorts. De viktigaste är anläggningen av vatten och avloppssystem. Vägar och vägbelysning har övertagits och underhålls. Hamnen har upprustats och båtplatser för boende och gästplatser etablerats. Badplatser har fått badstegar och trampoliner. Gångstigar underhålls och bänkar har byggts vid utsiktsplatser. Även förrådsbyggnader, väntrum, toaletter och duschar har byggts.

Under året och framförallt på sommaren ordnas många gemensamma aktiviteter som resulterat i god sammanhållning mellan de boende på ön.