SAMFÄLLIGHETS FÖRENING

Stora Tjörnekalvs Samfällighetsförening ansvarar för VA-anläggning och vägar samt belysning på Stora Tjörnekalv.

Föreningen har en anställd tillsynsman som du kan kontakta om något inträffar eller om vatten behöver stängas av. Vår tillsynsman ser även till att snöröja våra vägar. Du når tillsynsman Robert Karlsson på mobil 0705-14 42 64.

Föreningen betalar en avgift till Tjörns kommun per ansluten fastighet och förbrukningsavgift enligt mätare på Ängholmens VA-verk. Föreningen ansvarar ensamt för drift och skötsel av anläggningen och har byggt upp en fond för att kunna hantera reparationer och större underhåll.

Vägar och belysning hanteras under Samfälligheten, men i en egen gemensamhetsanläggning (GA:21).  Alla bebyggda fastigheter på Stora Tjörnekalv är medlemmar i denna gemensamhets- anläggning och erlägger en avgift per år. Avgiften används till att hålla belysning och underhålla våra vägar. Det finns ingen garanterad vinterväghållning men tillsynsman utför begränsat antal snöröjningstillfällen. Vinterboende och besökande vintertid uppmanas att vid behov använda den utrustning som föreningen tillhandahåller för att bekämpa halka då tillsynsman inte finns på plats.

Under sommaren kallas alla till en vägdag för att gemensamt tillse att växtligheten hålls stången och inte växer in på våra vägar.

arbete_long

Vägverket hade fram till slutet på 90-talet ansvar för vägarna. Efter att vägarna nyasfalterats lämnades de över till fastighetsägarna att förvalta vidare.

Mycket ideellt arbeta har lagts ner för att få VA till ön. Det kan nämnas att 1995, under projektering och byggnation, hade man nitton styrelsemöten. En rapport från den ekonomiska föreningen som byggde kan läsas här. (VA-rapport 1995)

Länk till senaste Verksamhetsberättelse(2022)

STYRELSEN 2021 – 2022
Ordförande Sten-Åke Eliasson
Tillsynsmann: Robert Karlsson, tel: 0705-14 42 64
Ledamöter: Lars Eriksson, Jan-Olof Hansson, Jürgen Wahlström, Anders Öhrn, suppleanter Hans-Eric Andersson, Martin Krook